Zasady odbioru odpadów komunalnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa od 1 lipca 2013 r. w Józefowie weszły w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego dnia właścicielem wytwarzanych przez mieszkańców odpadów jest Miasto. Skutkiem tego jest zmiana sposobu naliczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz konieczność składania deklaracji, na podstawie której jest naliczana opłata.

Deklaracje składamy za każdym razem gdy zmienia się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość. Wypełniony i własnoręcznie podpisany dokument należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta.

Deklarację można złożyć także drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP. Deklaracja w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 


Pobierz deklarację

Kluczowym elementem o wysokości opłaty jest decyzja o segregowaniu odpadów. Dlatego zachęcamy józefowian do postawy proekologicznej.

W wyniku przeprowadzonego przez Miasto przetargu od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 roku odpady w Józefowie odbiera firma Lekaro z Woli Duckiej.P.P.H.U Lekaro
Wola Ducka 70A
05-408 Glinianka
tel.: 22 789-02-79, 22 795-10-75
www.lekaro.pl