Organizacja Urzędu

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, ponoszących odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Referat Administracji i Kadr (AiK),
 2. Referat Rozwoju i Promocji Gospodarczej (RiPG),
 3. Biuro Obsługi Klienta (BOK),
 4. Urząd Stanu Cywilnego (USC),
 5. Referat Ewidencji Ludności (EL),
 6. Referat Windykacji Należności (WN),
 7. Referat Wymiaru i Kontroli Podatkowej (WiKP),
 8. Referat Realizacji Budżetu (RB),
 9. Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GiGN),
 10. Referat Zagospodarowania Przestrzennego (ZP),
 11. Referat Inwestycji (INW),
 12. Referat Gospodarki Komunalnej (GK),
 13. Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska (POŚ),
 14. Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu (OKZiS),
 15. Referat Świadczeń Rodzinnych (ŚR),
 16. Referat Informatyki (IN),
 17. Referat Jednostka Realizująca Projekt Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Józefowie (JRP),
 18. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa (MAO),
 19. Audytor Wewnętrzny (AW),
 20. Radca Prawny (RP),
 21. Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej (KW),
 22. Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (SOiZK),
 23. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (OIN),
 24. Stanowisko ds. Przygotowania Inwestycji Miejskich (PIM).

W skład Urzędu wchodzi Straż Miejska (SM), działająca w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779), na czele której stoi Komendant Straży.