Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
24 listopada 2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

dnia 13 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm., zwanej dalej „Kpa"), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), w związku z art. 49 Kpa oraz art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw, w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, ze zm.),

zawiadamia się Strony,

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 28 listopada 2019 r., znak: Nr 10S5-4425-17.8/2019, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie — reprezentowanej przez pełnomocnika — Panią Ewę Makosz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa linii kolejowej nr 7 poprzez dobudowę czwartego toru na odcinku Warszawa Wawer Otwock,

wydał w dniu 13 listopada 2020 r. postanowienie, znak: WOOŚ-II.420.434.2019.MBR.10, zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. H. Sienkiewicza 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9°°- 1500 [po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie pod numerem 22 556-56-45 lub mailowo pod adresem hubert.dolegowski.warszawa@rdos.gov.pl.Ponadto z treścią postanowienia zapoznać się można na stronie internetowej tutejszego organu w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" pod adresem: https://ekokarty.pliwykaz/rdos-warszawa.Dodatkowo z samą treścią postanowienia można zapoznać się w niżej wymienionych urzędach.

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś") i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm., zwanej dalej „Kpa")

zawieszam postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa linii kolejowej nr 7 poprzez dobudowę czwartego toru na odcinki( Warszawa Wawer Otwock.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem") wpłynął wniosek z dnia 28 listopada 2019 r., znak: Nr 10S5-4425- 17.8/2019, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie — reprezentowanej przez pełnomocnika — Panią Ewę Makosz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Analiza wniosku wykazała, iż planowane przedsięwzięcie jest tym, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. t) ustawy ooś, a więc inwestycją w zakresie linii kolejowych, w przypadku którego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska. Fakt ten potwierdził właściwość Regionalnego Dyrektora w przedmiotowej sprawie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1, w związku z § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz opinię:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2020 r., znak: ZNS.7121.1.2.2020.2.PŁ, stwierdzającą konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określającą zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko;
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 stycznia 2020 r., znak: WA.RZŚ.435.1.1.2020.IK, stwierdzającą konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określającą zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na zgodny z zapisami art. 66 ustawy ooś, a także określił elementy wymagające szczegółowej analizy.

Zgodnie z treścią art. 63 ust. 5 ustawy ooś w przypadku, gdy został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po analizie przedłożonych dokumentów i biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Pliki do pobrania: