Oczyszczalnia ścieków

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

Oczyszczalnia ścieków w Józefowie jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Nie zapominamy jednak o aspekcie ekonomicznym i ekologicznym tego przedsięwzięcia. Troska o środowisko jest dla nas priorytetem.

Z inicjatywy Miasta oczyszczalnia zapewnia osiągnięcie lepszych parametrów ścieków oczyszczonych niż te wymagane przepisami.

Nasz obiekt jest bezpieczny i nieuciążliwy dla otoczenia. Dzięki budowie własnej oczyszczalnię jesteśmy w stanie najlepiej zadbać o jakość oczyszczanych ścieków. Zwracamy naturze wodę spełniającą najwyższe z możliwych norm.

Otwarcie oczyszczalni bezpośrednio wpłynęło na obniżenie stawek za ścieki. Korzystając z usług Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) mieszkańcy Józefowa ponosili jedne z największych kosztów oczyszczania ścieków komunalnych na Mazowszu.

 

Jakość oczyszczania

Z inicjatywy Miasta Józefowa oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana tak, aby zapewnić osiągnięcie lepszych parametrów ścieków oczyszczonych niż wymaga się Dyrektywami UE.

Nieprzekraczalne wskaźniki zanieczyszczeń zaprojektowano jak dla obiektu obsługującego ponad 100 tys. RLM (jednostek odpowiadających jednemu mieszkańcowi). Tymczasem nasza oczyszczalnia odbiera ścieki od ok. 20 tys. RLM (wyłącznie z terenu Józefowa). Dopuszczalne wskaźniki oczyszczania są znacznie niższe od tych w oczyszczalni w Otwocku, z której usług korzystaliśmy dotychczas (np. azotu o 5 mg/litr, a  fosforu dwukrotnie).

Nieprzekraczalne wskaźniki zanieczyszczeń

RZEKA ŚWIDER NIE UCIERPI

Józefowska oczyszczalnia posiada tzw. trzeci stopień doczyszczenia. Przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych ścieki oczyszczone są dezynfekowane promieniowaniem UV, co pozwala na zabicie 99,9% bakterii.

Takie rozwiązanie nie jest typowe dla oczyszczania ścieków - stosuje się je przede wszystkich do uzdatniania wody pitnej.

 

Stosunek wody powstającej w procesie oczyszczenia do przepływów w rzece Świder jest znikomy. 

Miejsce zrzutu wody powstającej w procesie oczyszczania znajduje się 50 m poniżej otwockiego miejsca do biwakowania.

   

Zobacz mapę

 

 

Gospodarka osadami

Gospodarka osadowa polega na stabilizacji tlenowej i mechanicznym odwodnieniu osadów. 
 
Minimalizujemy ilość powstających odpadów. Józefowska oczyszczalnia jest jedną z pierwszych w Polsce, która zastosowała prasę tłokową pozwalającą na odwodnienie osadów na poziomie ok. 30%. Dla porównania bardziej typowe rozwiązania, np. wirówki pozwalają na odwodnienie w wysokości ok. 18-20%.
 
Odwodnione osady nie są składowane na terenie oczyszczalni, ani w żadnym innym miejscu na terenie Józefowa, lecz przekazywane na bieżąco do utylizacji podmiotom zewnętrznym. Częstotliwość ich odbioru z terenu oczyszczalni – maksymalnie 2 razy w tygodniu.
 
Oczyszczalnia nie ma stacji zlewnej ścieków dowożonych. Ścieki dowożone charakteryzują się zwykle bardzo wysokim ładunkiem zanieczyszczeń oraz posuniętym stopniem rozkładu, więc są źródłem uciążliwych zanieczyszczeń powietrza (np. w postaci amoniaku i siarkowodoru). Brak punktu zlewnego eliminuje możliwość przykrych doznań w momencie wprowadzania tych ścieków do oczyszczalni, a także możliwość ewentualnego zwiększenia ruchu samochodowego transportującego ścieki. Zobacz jak przebiega proces oczyszczania

 

Hermetyczność

Wszelkie urządzenia technologiczne oczyszczania ścieków wraz z armaturą technologiczną usytuowane są w pomieszczeniach zamkniętych w celu minimalizacji oddziaływania oczyszczalni na środowisko (zapachy, dźwięki).

Dodatkowo, aby uniemożliwić wydostawanie się zanieczyszczeń powietrza na zewnątrz, każdy budynek, w którym prowadzone są procesy technologiczne, został wyposażony w mechaniczną wentylację połączoną z instalacją dezodoryzacji (szeregu filtrów pochłaniających powietrze złowonne).

 

 

Bezpieczeństwo

Zadbaliśmy o najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

Zastosowaliśmy 3-stopniowy system sterowania automatycznego. Dodatkowo obiekt wyposażony jest w monitoring z wizualizacją pracy urządzeń technologicznych. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej samoczynnie uruchamiać się będzie agregat prądotwórczy.

Nie grozi nam przeciążenie hydrauliczne. W oczyszczalni zastosowaliśmy technologię przepływową, osadniki wtórne pionowe oraz zastawki z napędem elektrycznym w miejscu dopływu ścieków. 

Aby zdywersyfikować potencjalne ryzyko w przypadku awarii oraz usprawnić proces konserwacji i remontu obiektu - oczyszczalnia posiada dwa ciągi technologiczne.

W razie awarii jednego z reaktorów obiekt może pracować bez zakłóceń przynajmniej 5 dni. W sytuacji, gdy awarii ulegną oba reaktory (prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest znikome) na naprawę będziemy mieli 36 godzin. W tym czasie oczyszczalnia całkowicie wstrzyma zrzut ścieków.

Obiekt zaprojektowano z rezerwą wydajności (1000 m3/dobę). Zapewnia to wymaganą ciągłość ruchu technologicznego w przypadku zarówno awarii, jak i nagłego wzrostu obciążenia hydraulicznego oczyszczalni (np. w okresach dużych roztopów, czy deszczy).

Nasze umowy gwarancyjne posiadają będą klauzulę szybkiej reakcji. Zapewniamy również częste przeglądy serwisowe oraz restrykcyjne procedury eksploatacyjne.

 

 

Energia odnawialna

Do ogrzewania budynków wykorzystywane jest ciepło powstające w procesach technologicznych. W budynku administracyjnym oraz technicznym zainstalowano w tym celu pompy ciepła.

Południowa część dachu budynku administracyjnego została obudowana ogniwami fotowoltaicznymi. Instalacja fotowoltaiczna produkuje odnawialną energię elektryczną, którą uwzględniono w bilansie energetycznym obiektu.

W instalacji wentylacji mechanicznej zastosowano rekuperator, który również pozwala na odzyskanie ciepła do ogrzewania budynków.

 

Konstrukcja wszystkich budynków wchodzących w skład kompleksu oczyszczalni została zaprojektowana przyszłościowo. Uwzględniono wymagania norm efektywności energetycznej budynków, które przewidziane są do obligatoryjnego stosowania dopiero od 2021 roku.