Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

 

LGD „Natura i Kultura” jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych działających na terenie pięciu gmin wiejskich powiatu otwockiego: Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory i Wiązowna, gminy miejsko-wiejskiej Karczew oraz – od 2015 r.- miasta Józefów. Stowarzyszenie powstało w celu opracowania i wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Za zasadnicze cele swego istnienia stowarzyszenie przyjęł również mobilizację lokalnej społeczności do działania na rzecz rozwój społeczny i gospodarczy obszaru. W swych działaniach LGD postanowiła uwzględnić kilka zasadniczych zagadnień: ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych, rozwój sportu i turystyki oraz popularyzację i rozwój produktu regionalnego, rolnictwa ekologicznego i edukacji oraz działalności gospodarczej.

17 maja 2016 roku LGD Natura i Kultura zawarła z Zarządem Województwa Mazowieckiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) przyznającą 10 668 500 zł na realizację założeń określonych w LSR na lata 2016 - 2023.

 

 

Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR na lata 2016-2023 oraz dokumenty programowe dostępne są na stronie: http://www.naturaikultura.pl/ .