Okres ochronny ptaków

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Planując wycinkę drzew i krzewów należy pamiętać, że ostatnia nowelizacja prawa NIE ZWALNIA z obowiązku przestrzegania przepisów związanych z ochroną ptaków w okresie lęgowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków.

 

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska w okresie lęgowym zakazane jest, m.in.:

  • niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
  • niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,
  • umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

Ostatnia nowelizacja prawa NIE ZWALNIA z obowiązku przestrzegania przepisów związanych z ochroną ptaków w okresie lęgowym

W związku z powyższym wszelkie czynności, związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny odbywać się poza tym terminem tj. od 16 października br. do końca lutego.

Jeżeli zajdzie konieczność usunięcia drzew lub krzewów w okresie ochronnym, przed przystąpieniem do prac, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania w obrębie i bliskim sąsiedztwie usuwanych roślin gatunków chronionych ptaków, odbywających lęgi. W przypadku stwierdzenia powyższego, należy drzewa lub krzewy usunąć poza okresem lęgowym. 

Usuwanie roślin poza okresem lęgowym ma na celu zminimalizowanie wpływu przeprowadzonych zabiegów na biologię życia zwierząt i ich siedliska.

Brak lęgów w obrębie drzew lub krzewów i ich bliskim sąsiedztwie, powinien być stwierdzony przez osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje np. ornitologa.

 

Więcej na temat: http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Okres-legowy-ptakow-szansa-dla-drzew/